MUDr. Karel Liška

Kontaktní adresa
Neonatologické oddělení Gynekologicko-porodnické kliniky,Apolinářská 18,128 00 Praha 2
E-mail: kliska@vfn.cz

Osobní data
nar. 24.9.1957 v Praze

Vzdělání
1973-1977 Akademické gymnasium, Štěpánská ulice, přírodovědecká větev
1977-1983 Fakulta dětského lékařství UK v Praze
1986 Atestace I.st. z pediatrie
1990 Nástavbová atestace z neonatologie

Odborná praxe
1983-1985 Dětské oddělení nemocnice Most, sekundární lékař
1984 Základní vojenská služba v Jablonci n.Nisou, sportovní lékař
1985-1998 Novorozenecké oddělení I.gynekologicko-porodnické kliniky VFN a l.LF UK
září 85-červenec 90 - sekundární lékař
srpen 90-srpen 91 - ordinář jednotky intensivní novorozenecké péče
září 91- říjen 1998 - primář neonatologického oddělení
1998 Neonatologické oddělení GP kliniky VFN a l.LF UK
od listopad 1998 - zástupce přednosty neonatologického odd.

Členství v odborných společnostech
Člen Pediatrické společnosti ČLS JEP.
Člen výboru neonatologické společnosti ČLS JEP.

Publikace

PUBLIKACE
Články a abstrakta v časopisech

A..Pokorný, J.Melková, K.Liška, J.Štruplová
Zásady komplexní intenzivní péče o nedonošené a kriticky nemocné novorozence.
Časopis lékařů českých, 13, 1987,  s. 575-579

J.Vejvalka, B.Srp, K.Liška, P.Muller
Gravidita,porod a puerperium mysthenických matek a péče o jejich novorozence.
Čs.neurologie a neurochirurgie, 3, 1989,  s. 65-68

K.Liška
Předčasný odtok plodové vody-kontraverzní postupy.
Neonatologický zpravodaj,  1, 1993, s. 56-57

K.Liška, I.Peychl
Etické problémy v neonatologii.
Neonatologické listy, 1, 1995, s. 64-68

I.Peychl, I.Buriánová, M.Prokop, K.Liška
Frekvence stavu selhání konvenční ventilace v perinatologickém centru.
Neonatologické listy, 1, 1996, s.20-27

K.Liška
Perinatální asfyxie.
Neonatologciké listy, 2, 1996, s.138-150

Hájek Z., Kulovaný E., Liška K., Prokop M., Koleška T.
Výsledky a komplikace intrauterinní transfuze u hydropických a  nonhydropických plodů.
Česká gynekologie, 1, 1996, s. 31-34

P.Marek, V.Krejčová, K.Liška
Perinatální morbidita a periventrikulární leukomalacie jako jedna z nejzávažnějších komplikací u novorozenců s nízkou porodní hmotností.
Neonatologické listy, 4, 1996, s. 297-301

'Z.Hájek, K.Liška, E.Čech, Z.Štembera
The recent results of perinatal and neonatal care in Central Bohemia.
Archives of Perinatal Medicine ,Vol. 3 (2), 1997, p.83-87

Sochor M., Liška K.
Kongenitální myotonická dystrofie.
Neonatologické listy, 4, 1997, s.308-316

I.Peychl, K.Liška, J.Hadač, D.Krejčířová
'Dlouhodobý vývoj dětí s velmi nízkou porodní hmotností v českém perinatologickém centru
Neonatologické listy, 4, 1998, č.2,  s.73-75

K.Liška
Péče o extrémně nezralé novorozence.
Spolek lékařů českých, Klausův večer - 100. výročí, Lékařský dům, Praha, 26.1.1998
přednáška, abstrakta -Časopis lékařů českých, s. 350,  137, 1998, č. 11

Sochor M., Liška K., Staňková M.
Vertikální přenos  HIV/AIDS - rizikové faktory, diagnostika, možnosti prevence a léčby.
Neonatologické listy, 4, 1998, č.2, s.83-88

I.Peychl, K.Liška, V.Krejčová, I.Buriánová, M.Prokop
Dlouhodobé sledování nedonošených dětí
Neonatologické listy, 4, 1998, č.2, s.96-98

Z.Hájek, K.Liška, P.Drbohlav, L.Haakova, D.Kolařík
Active or Conservative Management of Premature Labor of Low Birth Weight Infants ?
The First Congress on Contraversies in obstetrics Gynecology&Infertility, Prague 1999,Oct.28-31
Monduzzi Editore 1999, MEDIMOND, USA

M.Čihař, K.Klenková, V.Krejčová, K.Liška
'RSV infekce
Neonatologické listy, 6/2000 č.2, str.121-124

R.Plavka, P.Švihovec, I.Borek, J.Biolek, M.Koštířová, K.Liška et al
A comparison of Ibuprofen and Indomethacin in the PDA treatment of very premature
neonates
1st International Symposium On Perinatal And Neonatal Developmental Medicine
Prague, Czech Republic, November 5-7, 2000
Neonatologické listy 6/2000 č.3, str.83

Liška K.
Hypoxicko-ischemická encefalopatie novorozence
Časopis lékařů českých, 141,2002,č.9, s.298

L.Rob,H.Shusterová,J.Bauer,E.Čech,E.Kulovaný,M.Zavadil,K.Liška
Terapie ovariálního karcinomu
Kazuistiky z gynekologie a porodnictví,str.102-105,Galén 2002

Čihař M., Liška K., Klenková K.
RSV infekce - současné možnosti léčby a imunoprofylaxe
Pediatrie pro praxi 2002/2 s.58-61

K.Liška, , J.Marek, J.Škovránek
Prenatal Diagnosis of Critical Congenital Heart Disease
Journal of Perinatal Medicine, Vol.31 (2003), s. 315
6th World Congress of Perinatal Medicine, Osaka , Abstract

P.Kopecký,P.Ruffer,J.Vítková,M.Dokoupilová,K.Liška,L.Pazderová,V.Sebroň.M.Zapadlo,R.Plavka
Chorioamnionitis, Funisitis and Neonatal Outcome in Svere Prematurity
Neonatologické listy, 1211-1600. Vol.8/2003. Suppl. s.19-19.

K.Liška., M.Čihař, J.Marek
Fetal Echocardiography in Diagnosis of Critical Congenital Heart Diseases
Neonatologické listy, 1211-1600. Vol.8/2003. Suppl., s.20-20

Hájek Z,Srb B, Haddad El R., Drbohlav P, Pařízek A, Liška K, Pašková A, Zvárová J, Šimečková Analýza současných diagnostických metod intrapartální hypoxie plodu
Česká gynekologie, 70, 2005, č. 1, str.16-22

K.Liška
Fetal Arrhytmia - Premature Atrial Contractions
Journal of Maternal-Fetal  Neonatal Medicine, Vol 19, Suppl 1, s.102,  May 2006 (abstract)

K.Liška
Novinky v resuscitaci novorozence
Neonatologické listy 12/2006,  číslo.1, s.40

M.Čihař, K.Liška, K.Klenková
Palivizumab Priophylaxis for RSV Infection, The Czech Experience
International Journal of Infectious Disease, 12th ICID Abstracts, Vol 10, Suppl 1, s.138,  June 2006

Hájek Z.,Srp B., Pavlíková M., Zvárová J., Liška K. at al
Intrapartální fetální monitoring, senzitivita a specifita metod
Česká gynekologie, 71, 2006, č.4,  s.263-267  

M.Čihař, K.Liška, K.Klenková
Imunoprofylaxe RSV infekce u dětí s bronchopulmonální dysplázií
Neonatologické listy 12/2006,  číslo.1, s.26-28

K.Liška
Novinky v resuscitaci novorozence
Pediatrie pro praxi 2012:13(4), s.265-269 ISSN 1213-0494

K Liška
Resuscitace novorozence
Neonatologické listy 19/2013, č.1, s.3-8, ISSN 1211-1600

Kapitoly v monografiích
K.Liška, M.Paulová, I.Peychl
kapitola „Perorální a parentarální výživa novorozence“
In: Zoban P. a kol. : Neonatologický edukační program
modul 5, s. 32-100, Thrasher Research Fund, Praha, 1996

K.Liška
kapitola „ Novorozenec“
'In: Čech E.,Hájek Z.,Srp B. a kol. : Porodnictví
nakladatelství GRADA ,1999, s.126-134

K.Liška
kapitola „Neonatologie“
In: Hrodek O., Vavřinec J. a kol. : Pediatrie
nakladatelství GALÉN, 2002, s.67-86

K.Liška
'Plicní nezralost, Infekční mastitis novorozenců, Omfalitis novorozenců, Očkování v graviditě.
In: Karel Horký: Lékařské Repetitorium.
nakladatelství GALÉN,2003

K.Liška
kapitola Novorozenec
In: Čech E. a kol. : Porodnictví (učebnice)
nakladatelství GRADA , 2006

R.Plavka,K.Liška,V.Sebroň kapitola:
Fyziologie a patologie novorozence
In:J.Živný a kol.: Gynekologie a porodnictví - testy'
Galén, 2007, s.331-34

K.Liška
kapitola Novorozenec strana 215-236
In: Porodnictví Hájek, Čech, Maršál a kolektiv  ISBN 978-80247-4529-9
GRADA 2014

Výukový film

K.Liška, M.Čihař, J.Melková
Resuscitace novorozence. Jednotka intenzivní novorozenecké péče.
Centrum podpory zdraví, výukový film, 1991, odborný poradce

Pregraduální výuka
Výuka mediků 5. ročníku 1.LF UK („neodkladná medicína“).

Postgraduální výuka
Spolupráce s institutem postgraduálního vzdělávání („obor neonatologie, intenzivní medicína“) Člen zkušební komise pro nástavbovou atestaci z neonatologie.
Regionální neonatální konzultant pro středočeský region (l991-2001)
Vedoucí regionálního centra prenatální echokardiografie pro střední Čechy (1987 – 2003)