as. MUDr. Vavřinková Blanka, CSc.

Narozena dne 3.2.1971 v Povážské Bystrici.

Vzdělání

1977 - 1985 - 7. ZDŠ s rozšířeným vyučováním cizích jazyků ve Zlíně.
1985 - 1989 Gymnázium ve Zlíně, studium ukončeno maturitní zkouškou v roce 1989
1989- 1995 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně. Studium jsem ukončeno státními závěrečnými zkouškami v roce 1995.


Postgraduální studium

1998 - atestace I. stupně z oboru gynekologie a porodnictví
2002 – atestace II. stupně z oboru gynekologie a porodnictví


Vědecká činnost

2001 – obhajoba kandidátské disertační práce na téma Vliv pervitinu a heroinu na průběh těhotenství.


Praxe

1995-2003 - Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN – sekundární lékař
2003-dosud - 2. LF UK a Gynekologicko-porodnická klinika FN Motol - odborný asistent a vedoucí oddělení


Hlavní oblasti zájmu

Perinatologie - problematika předčasného porodu, problematika drogové závislosti, péče o drogově závislé těhotné a těhotné na substituční terapii, prenatální diagnostika


Práce na grantových úkolech

2005-2007 – IGA MZ ČR NR 8450-3: Substituce buprenophinem u těhotných závislých na opioidech, její vliv na průběh těhotenství poporodní adaptaci novorozence a sociální adapataci


Členství v odborných společnostech


ČGPS, Sekce perinatální medicíny ČGPS, ČSL JEP


Spoluautor monografie Hematologické nemoci a poruchy v porodnictví a gynekologii, Triton 2004
Autor monografie Návykové látky v těhotenství, Triton 2006