Diabetes a těhotenství

Těhotenství provázejí fyziologické metabolické změny charakterizované snížením hladiny glukózy nalačno mezi 8. a 12. týdnem a postupným zvyšováním hladiny inzulinu nalačno s vrcholem mezi 28. a 32. týdnem. Zvyšující se sekrece těhotenských hormonů ve tkáni placenty (progesteron, HPL, HCG, kortizol) vede ke změně senzitivity vůči inzulinu v periferních tkáních (zhoršená periferní utilizace glukózy). Dochází k nárůstu inzulinové rezistence. Při hladovění je zvýšená pohotovost ke vzniku ketoacidózy. V těhotenství diabetické matky dochází kromě změn v koncentraci glukózy také ke změnám v metabolismu aminokyselin a tuků, které mohou negativně ovlivnit vývoj plodu jak na počátku těhotenství (a působit teratogenně), tak v dalším průběhu těhotenství (mohou způsobit další postižení plodu). Výskyt vrozených vývojových vad u matek s diabetem 1. a 2. typu v těhotenství je v přímé souvislosti se stavem metabolické kompenzace v době koncepce a v prvních týdnech těhotenství. Je prokázána souvislost mezi hladinami glykovaného hemoglobinu a výskytem kongenitálních malformací. Mezi vrozené vývojové vady specifické pro diabetes patří syndrom kaudální regrese (porucha osifikace lumbálních obratlů, sakrální kosti, kostí dolních končetin), dále srdeční vady s transpozicí velkých cév či defekty septa, centrální nervový systém postihuje anencefalie a poruchy uzávěru neurální trubice, gastrointestinální a urogenitální systém pak ageneze či atrézie jednotlivých orgánů.

Klasifikace diabetu v těhotenství:

Dnes nejčastěji užívaná klasifikace diabetu v těhotenství je vytvořena podle doporučení National Diabetes Data Group (NDDG) z USA.

Základní rozdělení je na pregestační diabetes (onemocnění bylo známo již před těhotenstvím), tzn. diabetes mellitus (DM) 1. typu a DM 2. typu, které jsou dále klasifikovány podle přítomnosti komplikací, a na gestační diabetes (diagnostikován až v těhotenství), který je rozdělen na podskupiny A1 (u nás odpovídá poruše glukózové tolerance v těhotenství) a A2 (u nás gestační diabetes). Přiřazena je skupina, do které jsou zahrnuty pacientky s diabetem v předchozích těhotenstvích (viz tab. 10.13-1).

Tab. 10.13-1. Klasifikace diabetu v těhotenství

PREGESTAčNÍ DIABETES MELLITUS

•diabetes mellitus 1. typu

– bez komplikací

– s komplikacemi

•diabetes mellitus 2. typu

– bez komplikací

– s komplikacemi

•ostatní typy diabetu

GESTAčNÍ DIABETES MELLITUS

•A1 – mírnějšší forma (porucha glukózové tolerance)

•A2 – závažžnjšší forma (gestační diabetes mellitus)

Gestační diabetes v předchozím těhotenství

•klasifikace podle WHO se lišší pouze v nepřítomnosti skupiny s diabetem v předchozím těhotenství