Porodnické názvosloví

 • • Těhotenství: období od oplodnění vajíčka do konce porodu. Synonymum: gestace, gravidita.
 • • Těhotná žena: není nazývána pacientkou (fyziologické těhotenství není choroba). Synonymum: gravidní žena, gravida.
 • • Rodička: název pro již rodící ženu. Dále pak prvo-, druho-, třeti-, vícerodička. Synonymum: primipara, sekundipara, tercipara, multipara.
 • • Stará prvorodička: poprvé rodící žena ve věku nad 35 let. Synonymum: primipara vetus.
 • • Nedělka: žena po porodu, vstupuje do poporodního období, šestinedělí (puerperium).
 • • Prenatální péče: systém lékařské péče o těhotné ženy.
 • • Měření délky těhotenství: udává se v týdnech a v tzv. lunárních, tj. 28denních, měsících (menstruační krvácení se dostavuje ve stejných cyklech).
 • • Perinatální období (definice dle WHO): období, které začíná dokončeným 22. týdnem těhotenství (tj. 154. dnem od prvního dne poslední menstruace) a končí 7. dnem po porodu (tj. 7 x 24 hodin). Tento termín nelze zaměňovat se skutečným stářím plodu, které je o cca 2 týdny kratší, protože k oplodnění dochází při pravidelném menstruačním cyklu ženy přibližně jeho 14. den. Z tohoto důvodu někdy terminologicky rozlišujeme menstruační stáří proti gestačnímu stáří (viz dále).
 • • Gestační stáří: délka těhotenství od počátku oplození (syn.: fertilizační stáří).
 • • Menstruační stáří: délka těhotenství, jehož začátek se počítá od 1. dne poslední menstruace.
 • • Termín porodu: datum, kdy má podle výpočtu s největší pravděpodobností začít porod donošeného dítěte. Pouze 5 % dětí se rodí přesně ve vypočteném termínu. Připouští se tolerance 14 dní před a 14 dní po vypočteném termínu.

Metody k výpočtu termínu porodu:

–- Naegeleho pravidlo: k 1. dni poslední menstruace se připočte 7 dní a pak se odečtou 3 kalendářní měsíce (nutný předpoklad = pravidelná menstruace);

–- přibližné určení termínu podle data prvních pohybů plodu: u primipary se připočte 18 týdnů, u vícerodičky 20 týdnů (z předchozí zkušenosti cítí pohyby dříve);

–- ultrazvuková diagnostika podle biometrie plodu;

–- podle termínu oplozující soulože, těhotenství trvá v průměru 269 dnů;

–- odhad podle výše uložení děložního fundu;

–- cytologický odhad termínu porodu. 

 • • Embryonální období (embryo): období prvních 8 týdnů po oplodnění vajíčka, když první dva týdny se označují jako období blastogeneze.
 • • Fetální období (fétus, plod): období od 9. týdne těhotenství do porodu.
 • • Narození živého dítěte: úplné vypuzení nebo vynětí dítěte z těla matky, jestliže dítě projevuje alespoň některé ze známek života a má porodní hmotnost:

–- 500 g a vyšší,

–- nižší než 500 g, avšak přežije 24 h po porodu.

 • • Včasný porod (partus maturus): porod v termínu.
 • • Předčasný porod: porod před 37. týdnem těhotenství (do 259 dní od 1. dne poslední menstruace a do 245 dní od oplození) nebo v případě porodu dítěte o hmotnosti nižší než 2500 g ve vztahu k délce těhotenství.
  Klinická stadia předčasného porodu:

–- partus praematurus imminens - hrozící předčasný porod,

–- partus praematurus incipiens - počínající předčasný porod,

–- partus praematurus - právě probíhající předčasný porod (pozn.: termín "partus in cursu" není jazykově správný),

–- defluvium liquoris amnialis praecox - předčasný odtok plodové vody (syn.: PROM - premature rupture of membranes).

 • • Porod živého plodu: porod dítěte se známkami života nezávisle na hmotnosti a těhotenském stáří. U dětí s nižší hmotností než 500 g pak musí být známky života déle než 24 h. Známky života novorozence: dech nebo srdeční akce či pulsace pupečníku nebo aktivní činnost kosterního svalstva.
 • • Velmi nezralý novorozenec: hmotnost nižší než 1500 g.
 • • Extrémně nezralý novorozenec: hmotnost nižší než 1000 g.
 • • Respiratory distress syndrome (RDS): syndrom dechové nedostatečnosti (syn.: nemoc hyalinních blanek).
 • • Opožděný porod: porod v době, kdy délka těhotenství přesahuje 294 dní od 1. dne poslední menstruace nebo 280 dní od poslední ovulace (syn.: partus serotinus).
 • • Porod mrtvého plodu: porod mrtvého plodu s hmotností 1000 g a více (mrtvý plod - fetus mortuus).
 • • Potrat mrtvého plodu: potrat, kdy hmotnost mrtvého plodu (bez prokazatelných známek života - chybí dýchání, srdeční činnost, spontánní pohyb) je méně než 1000 g.
 • • Potrat živého plodu: živý plod (alespoň jedna prokazatelná známka života) o nižší hmotnosti než 500 g zemře do 24 hodin.

• Porodní hmotnost:

–- normální = 2500 - 4000 g,

–- podlimitní = nižší než 2500 g,

–- nadlimitní = vyšší než 4000 g,

–- obrovský plod = hmotnost vyšší než 5000 g.

 • • Těhotenské a novorozenecké období:

 

–- prenatální období = 1. - 40. týden;

–- perinatální období = období po porodu do 7. dne  života;

–- neonatální období:
- rané = 1.-7. den života dítěte,
- pozdní = 8.-28. den života dítěte.

 • • Eutrofický novorozenec: porodní hmotnost mezi 5. a 95. percentilem při odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Hypertrofický novorozenec: porodní hmotnost nad 95. percentilem při odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Hypotrofický novorozenec: porodní hmotnost pod 5. percentilem při odpovídajícím těhotenském stáří.
 • • Zralý hypotrofický novorozenec: gestace trvá minimálně 37 týdnů, ale je podváha novorozence (podle směrodatné odchylky nebo percentilu).
 • • Perinatální mortalita: počet živě narozených novorozenců zemřelých do 7. dne po porodu (tzv. časná novorozenecká úmrtnost - ČNÚ) a mrtvě rozených (tzv. mrtvorozenost) na 1000 živě narozených dětí.
 • • Mateřská mortalita: počet zemřelých žen, které zemřely v souvislosti s těhotenstvím, potratem, porodem a šestinedělím na 100 000 živě narozených dětí.
 • • Porod (spontánní): proces, kdy kontrakce dělohy vedou k dilataci hrdla, k porození plodu porodním kanálem a k porodu placenty. Proces může být lékařským zákrokem změněn (operační porod).
 • • Porod (operační): fyziologické síly jsou doplněny nebo zcela nahrazeny (syn.: partus tokos).
 • • Eutokie: fyziologicky probíhající děložní činnost, pravidelná děložní činnost.
 • • Dystokie: z různých příčin nepravidelně probíhající porod.
 • • Porodní doby

 

I. doba porodní: začátek pravidelných kontrakcí, mající za následek rozevření hrdla, zajití branky; má dvě fáze:

–- doba do vytvoření porodní branky,

–- doba do zániku porodní branky;

II. doba porodní: začíná zajitím branky a končí porodem plodu; má tři fáze:

–- sestup velké části na pánevní dno,

–- rozpínání hráze,

–- prořezávání hlavičky;

III. doba porodní začíná porodem plodu a končí porodem placenty a plodových obalů, má dvě fáze:

–- odloučení placenty,

–- vypuzení placenty.

 • • Tokolýza znamená potlačení aktivity děložního svalstva, relaxaci myometria:

–- kompletní;

-– parciální (nižší dávka tokolytika zcela netlumí děložní kontrakce, ale snižuje pouze kontrakční amplitudy a frekvenci - např. při vedení předčasného porodu).

 • • Uterotonika: látky vyvolávající dlouhodobou kontrakci myometria.
 • • Uterokinetika: látky vyvolávající pravidelné kontrakce dělohy.
 • • Lékařské vedení porodu je soubor úkonů zajišťujících:

–- bezpečnost rodičky a plodu,

–- psychosociální komfort ženy,

–- mírnění porodních bolestí,

–- regulaci stresu matky i plodu,

–- regulaci délky porodu (nezaměňovat s neindikovaným zkracováním porodu!).

 • • Trimestr: třetina délky těhotenství:

–- I. trimestr = 1. - 12. týden těhotenství

–- II. trimestr = 13. - 28. týden těhotenství

–- III. trimestr = 29. - 40. týden těhotenství

vstup do SOS porodnice
vstup do SOS porodnice
bakalářské studium

Doporučené postupy


Not found - Nenalezeno
CHYBA
     
ERROR
Poadovan dokument nebyl nalezen...
Requested document not found...
Pokud si myslte, e by dokument ml existovat,
napite prosm sprvci tchto strnek.
If you are certain this document should exist,
please contact admin of these pages.