Odborné stanovisko k porodům v domácnosti

Autorka
A. Měchurová

Oponenti
Výbor Sekce perinatální medicíny ČGPS ČLS JEP
Výbor České gynekologicko-porodnické společnosti ČGPS ČLS JEP

Díky dlouhodobě vypracované a průběžně aktualizované organizační
struktuře perinatální péče se české porodnictví se svými výsledky řadí
mezi nejvyspělejší země světa.

Mnohaleté snahy o propagaci vedení porodů v domácnosti vedené některými
soukromými porodními asistentkami a laickými společnostmi jsou
negativním jevem, který by mohl vést ke zvýšení komplikací, k nárůstu
mateřské i novorozenecké nemocnosti i úmrtnosti.
Argumentace zahraničními zkušenostmi je lichá – všechny země tolerující
domácí porody vykazují horší výsledky perinatální péče než Česká
republika, navzdory tomu, že doma probíhají pouze porody, kde je
očekáván fyziologický průběh.

Rozpoznat, zda těhotenství skončí fyziologickým porodem, či nutností
porodnické operace je nemožné, neboť porod je dynamický proces, který se
může zkomplikovat v kterékoliv fázi svého průběhu, kdy může dojít k
akutním komplikacím, bezprostředně ohrožujícím život plodu (jako výhřez
pupečníku, akutní hypoxie) nebo matky (např. poporodní krvácení z
jakékoli příčiny – porodním poraněním počínaje a hypotonií dělohy konče)
nebo ohrožením obou (např. abrupce placenty). Tyto komplikace nelze v
domácnosti řešit, jak se ostatně v případech proběhlých porodů s
trvalými následky i potvrdilo.

Porody v domácnosti přinášejí zbytečná rizika jak pro matku, tak pro
plod a nemohou vyvážit pochybné výhody domácího prostředí. ČGPS označila
plánovaný porod mimo zdravotnické zařízení za postup v rozporu se
současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, tj. non lege artis.

Zásadně nesouhlasíme s mylným informováním těhotných žen a jejich
partnerů na předporodních kurzech vedených některými soukromými
porodními asistentkami, které propagují porody v domácnosti bez
osvětlení jejich rizika oproti porodům vedeným ve zdravotnickém
zařízení.
Podle článku 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně lze jakýkoli
zákrok v oblasti péče o zdraví, tedy i předem plánovaný porod doma,
provést jen za podmínky, že k němu dotčená osoba dala svůj svobodný a
informovaný souhlas. Tato osoba musí být předem řádně informována o
účelu a povaze zákroku, jakož i o jeho důsledcích a rizicích.
Neupozornění na rizika porodu doma ze strany zdravotníka, který jej má
vést, je tedy velmi hrubým porušením uvedeného článku Úmluvy, která má
vyšší právní sílu než zákon.

Jedinou zárukou bezpečného vedení porodu je porodní sál, který je
vybaven pro stanovení diagnózy a řešení náhle vzniklých stavů před
porodem, za porodu i po porodu.

Z těchto důvodů jsou porody v domácnosti v pojetí současné medicíny
nedoporučitelné, jejich důsledkem by mohlo být zhoršení výsledků
perinatální péče na úroveň méně rozvinutých zemí. Česká republika by tak
ztratila kredit státu s vynikajícími výsledky v perinatologii
srovnatelnými s nejvyspělejšími zeměmi světa.