Těhotenství A-Z - Péče o těhotnou ženu

Rodičovská dovolená (§ 196 Zákoníku práce) - obrázek
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnankyni a zaměstnanci na jejich žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovo­lená se poskytuje matce dítěte po skončení mateřské dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu...
Rodičovský příspěvek - obrázek
Jedná se o dávku státní sociální podpory, stejně jako  porodné, žádá se o ni tedy na Úřadu práce ČR. Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a...
Přestávky ke kojení (§ 242 Zákoníku práce) - obrázek
Matce, která kojí své dítě, je zaměstnavatel povinen poskytnout kromě přestávek v práci zvláštní přestávky ke kojení. Matce, která pracuje po stanovenou týdenní pracovní dobu, přísluší na každé dítě do konce jednoho roku jeho věku dvě půlhodinové...
Přídavky na dítě - obrázek
Přídavek na dítě je základní, dlouhodobou dávkou pro  rodiny s dětmi, která má pomáhat krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Při poskytování dávky je přihlíženo k příjmu rodiny v předchozím kalendářním roce. Nárok na...
Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) - obrázek
PPM je dávka nemocenského pojištění, proto se její výpočet řídí  zákonem č. 187/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje za kalendářní dny.  Její výše  činí  70 % denního vyměřovacího základu...
Jak pomáhá zákon těhotným ženám a matkám - obrázek
Zákonná opatření ukládají zaměstnavateli zajistit, aby těhotná zaměstnankyně pracovala na takovém pracovišti a vykonávala takové práce, které by neohrozily zdárný průběh jejího těhotenství a nerušený vývoj plodu. Vyhláškami jsou určena zaměstnání a...
Převedení na jinou práci (§ 239 Zákoníku práce) - obrázek
Koná-li těhotná žena práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství, je zaměstnavatel povinen převést ji dočasně na práci, která je pro ni vhodná a při níž může dosahovat stejného výdělku jako...
Pracovní cesty a přeložení (§ 240-241 Zákoníku práce) - obrázek
Těhotné ženy a ženy pečující o děti do věku osmi let smějí být vysílány na pracovní cestu mimo obvod obce svého pracoviště nebo bydliště jen s jejich souhlasem; zaměstnavatel je může přeložit jen na jejich žádost.  Ustanovení předchozího...
Rozvázání pracovního poměru (§ 48-73 Zákoníku práce)  - obrázek
Výpovědí může zaměstnavatel rozvázat pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní a se zaměstnankyní trvale pečující o dítě mladší než tři roky jen zcela výjimečně v případech uvedených v § 52 písm. a, b, g, h a  § 53 a 54.   Zákoník práce...
Úprava pracovní doby (§ 241 Zákoníku práce) - obrázek
Zaměstnavatel je povinen přihlížet při zařazování zaměstnanců do směn též k potřebám žen pečujících o děti. Požádá-li žena pečující o dítě mladší než 15 let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo o jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní...